SOSNOWIECKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE "PRZEBUDZENIE" W SOSNOWCU

Sosnowiec, Śląskie, Dobrzańskiego 99
KRS: 0000009842 , NIP: 6442949187 , REGON: 276664275
star star star

Cele statutowe

I. Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych i psychoaktywnych, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny oraz realizowanie zadań w zakresie: 1. Pomocy społecznej, w tym: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i dotkniętym przemocą oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 2. Udzielanie pomocy...Rozwiń
I. Celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych i psychoaktywnych, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny oraz realizowanie zadań w zakresie: 1. Pomocy społecznej, w tym: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i dotkniętym przemocą oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 2. Udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu członków stowarzyszenia uzależnionym od alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych i psychoaktywnych oraz pomocy w rozwiązaniu ich trudnych problemów życiowych oraz problemów związanych z zespołem uzależnień. 3. Dążenie do trwałej abstynencji członków stowarzyszenia, niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu normalnych relacji i właściwej postawy w stosunkach z najbliższym otoczeniem, w rodzinie, zakładzie pracy czy środowisku. 4. Udzielnie nieodpłatnego poradnictwa oraz pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia. 5. Promocja i tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego i trzeźwego stylu życia bez alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych i psychoaktywnych oraz uświadamianie zagrożenia jakie niesie za sobą ich używanie. 6. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu, nadużywania narkotyków, środków psychotropowych i innych środków psychoaktywnych. 7. Ochrona i promocja zdrowia. Realizacja zadań w zakresie zdrowia publicznego. 8. Działalność charytatywna. 9. Promocja i organizacja wolontariatu - pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. C. D. Celów w statucie stowarzyszenia Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 61.302,47 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 5.675,22 zł
Razem 66.977,69 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona