ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Związku Jaszczurczego 17
KRS: 0000001316 , NIP: 5781091298 , REGON: 170301592
star star star

Cele statutowe

1. Stowarzyszenie działa w celu: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5) działalności charytatywnej; 6) podtrzymywania i upowszechniania tradycj...Rozwiń
1. Stowarzyszenie działa w celu: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5) działalności charytatywnej; 6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 9) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638); 10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 21) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 22) turystyki i krajoznawstwa; 23) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 24) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 26) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 27) ratownictwa i ochrony ludności; 28) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 29) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 30) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 31) promocji i organizacji wolontariatu; 32) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 33) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 34) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1203); 35) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 36) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 37) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 38) rewitalizacji; 39) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.342.079,57 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 185.074,89 zł
Działalność Gospodarcza 13.860,00 zł
Przychody Finansowe 316,44 zł
Pozostałe 106.337,15 zł
Razem 9.647.668,05 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona