"INSTYTUT ROZWOJU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"

Lublin, Lubelskie, Marii Curie-Skłodowskiej 32/9
KRS: 0000046748 , NIP: 7122705596 , REGON: 432308002

Cele statutowe

Cele Stowarzyszenia a) Podstawowym celem Stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy krajowej i zagranicznej samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, wspomaganie i propagowanie działalności oświatowo – kulturalnej oraz wspieranie, rozwój i promocja obszarów wiejskich na terenie województwa lubelskiego. b) w szczególności celem Stowarzyszenia jest: 1) pomoc zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom z...Rozwiń
Cele Stowarzyszenia a) Podstawowym celem Stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy krajowej i zagranicznej samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, wspomaganie i propagowanie działalności oświatowo – kulturalnej oraz wspieranie, rozwój i promocja obszarów wiejskich na terenie województwa lubelskiego. b) w szczególności celem Stowarzyszenia jest: 1) pomoc zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom z województwa lubelskiego w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy zagranicznej z odpowiednimi partnerami w krajach Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej; 2) pomoc potencjalnym partnerom z krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej w nawiązywaniu pierwszych kontaktów i uzyskiwaniu informacji o możliwościach współpracy z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi; 3) pomoc zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom z województwa lubelskiego a także potencjalnym partnerom krajowym w nawiązywaniu wzajemnej współpracy; 4) upowszechnianie wiedzy i informacji o możliwościach finansowania samorządów województwa lubelskiego ze środków krajowych i międzynarodowych; 5) promowanie w kraju i za granicą walorów turystycznych, inwestycyjnych oraz kulturalnych gmin i powiatów województwa lubelskiego; 6) szerzenie wśród samorządów województwa lubelskiego idei współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej; 7) wspieranie inicjatyw lokalnych zmierzających do rozwoju różnych form współpracy zagranicznej samorządów i społeczności województwa lubelskiego; 8) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i ich partnerstwa; 9) prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, oświatowej szkoleniowej, konsultingowej, wydawniczej i promocyjnej; 10) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skutecznej administracji publicznej; 11) Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego gmin i powiatów Lubelszczyzny oraz partnerów Stowarzyszenia, w zakresie: a) przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, promocji zatrudnienia, mobilności pracowniczej i aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich; b) promocja włączania społecznego i zwalczanie ubóstwa; c) rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wsparcia rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej na terenie Lubelszczyzny; d) promocji przedsięwzięć proekologicznych, edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; e) rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej; f) rozwoju dialogu społecznego oraz wsparcia inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego; g) upowszechniania zasady równych szans kobiet i mężczyzn; h) upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia; i) Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; j) Działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 12) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 13) Promocja turystyki i krajoznawstwa; 14) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 260.703,13 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 491.014,09 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 751.717,22 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego