"TOWARZYSTWO WSPIERANIA ROZWOJU GMINY ZAGÓRZ"

Zagórz, Podkarpackie, Kwiatowa 6
KRS: 0000046650 , NIP: 6871714929 , REGON: 370505963
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie społecznie użytecznych inicjatyw i wielokierunkowych działań służących: 1. Promowaniu inicjatyw gospodarczych wspierających walkę z bezrobociem. 2. Restrukturyzację lokalnego rynku pracy poprzez: a)wspieranie i promocję przedsiębiorczości, b)współpracę z instytucjami oświatowymi i edukacyjnymi, c)poszukiwanie możliwości współpracy z samorządami terytorialnymi. 3. Wspieranie osób bezrobotnych w poznaniu rynku pracy, nabyciu umiejętności poszukiwania pracy, p...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest podejmowanie społecznie użytecznych inicjatyw i wielokierunkowych działań służących: 1. Promowaniu inicjatyw gospodarczych wspierających walkę z bezrobociem. 2. Restrukturyzację lokalnego rynku pracy poprzez: a)wspieranie i promocję przedsiębiorczości, b)współpracę z instytucjami oświatowymi i edukacyjnymi, c)poszukiwanie możliwości współpracy z samorządami terytorialnymi. 3. Wspieranie osób bezrobotnych w poznaniu rynku pracy, nabyciu umiejętności poszukiwania pracy, przekwalifikowaniu się lub podnoszeniu kwalifikacji, w znalezieniu pracy. 4. Integracji ludzi zajmujących się problematyką walki z bezrobociem, rozwojem małej przedsiębiorczości, oraz tworzeniem nowoczesnych metod i mechanizmów pracy. 5. Rozwijaniu świadomości w zakresie przepisów regulujących stosunki pracy. 6. Rozwojowi kulturalnemu gminy m. In. Poprzez: a)poznawanie i propagowanie piękna gminy i jej rzadkich zabytków geograficznych, przyrodniczych i historycznych, b)zbieranie i utrwalanie wszelkich pamiątek i dowodów przeszłości gminy na wszystkich odcinkach działalności, c)opiekę nad istniejącymi pamiątkami historii, kultury i sztuki w gminie we wszystkich jej przejawach, d)działalność publicystyczną, prasową, radiową, multimedialną i naukową propagowania oraz promowania gminy, 7. Wykorzystanie dla potrzeb turystyki, rekreacji i sportu, naturalnych walorów i zabytków gminy m. In. Poprzez: a)ścisłą współpracę ze wszystkimi organizacjami krajoznawczo- turystycznymi, szkołami, drużynami harcerskimi itp. Dla propagowania walorów turystycznych gminy, b)proponowanie władzom samorządowym własnej koncepcji odnośnie form i organizacji turystyki w gminie, wytyczanie szlaków turystycznych i stwarzanie warunków do rozwoju zaplecza w postaci ośrodków, schronisk i warunków komunikacji, c)popieranie i inicjowanie powstawania ośrodków sportowo- rekreacyjnych, rybołówstwa i myślistwa, zwłaszcza małych pensjonatów i hoteli. 8. Rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 9. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie: a)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, b)działalności charytatywnej, c)podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, d)działalności na rzecz mniejszości narodowej, e)ochrony i promocji zdrowie, f)działalności nas rzecz osób niepełnosprawnych, g)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, h)upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, i)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, j)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, k)nauki, edukacji, oświaty i wychowania, l)krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, m)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, n)upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, p)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, q)upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, r)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka na rzecz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, s)ratownictwa i ochrony ludności, t)pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą, u)powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.006,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 1.006,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego