OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW I SYMPATYKÓW ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY

PŁAZA, Małopolskie, UL. STEFANA CZARNIECKIEGO 6
KRS: 0000046615 , NIP: 5691706141 , REGON: 130861023
star

Cele statutowe

Organizacyjne, szkoleniowe i informacyjne wspomaganie zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji, kultury w tym m. In. : 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 4. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i sp...Rozwiń
Organizacyjne, szkoleniowe i informacyjne wspomaganie zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji, kultury w tym m. In. : 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 4. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5. Działalności charytatywnej; 6. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (dz. U. Z 2016 r. Poz. 1638); 7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 13. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 14. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 15. Turystyki i krajoznawstwa; 16. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 17. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 18. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 19. Promocji i organizacji wolontariatu; 20. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 21. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 22. Rewitalizacji; C. D w par. 9 statutu Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.884,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.490,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 26.374,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego