STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH

Jaworzno, Śląskie, Matejki 24
KRS: 0000040813 , NIP: 6321181801 , REGON: 272910702
star star star star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3) działalności charytatywnej 4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. z...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3) działalności charytatywnej 4) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); 5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 7) promocji i organizacji wolontariatu 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 11) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 14) upowszechniania i ochrony praw konsumentów 15) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 16) turystyki, krajoznawstwa 17) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 18) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 19) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 20) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 21) rewitalizacji; 22) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 23) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt. 1 - 32. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 97.303,77 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 351.317,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1,46 zł
Razem 448.622,23 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku