STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADĄ SŁUCHU "CISZA"

GDYNIA, Pomorskie, MORSKA 89
KRS: 0000040811 , NIP: 5861928120 , REGON: 191450290
star star

Cele statutowe

a) Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie osób niesłyszących, z wadą słuchu, osób z upośledzeniem intelektualnym, z chorobami psychicznymi, z uszkodzonym narządem ruchu, osób z niepełnosprawnościami, osób z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz osób słyszących, zapewnienie im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. b) Tworzenie osobom o obniżonej sprawności intelektualnej warunków normalnej egzystencji poprzez umożliwienie im uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Ośrodkach Dzienne...Rozwiń
a) Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie osób niesłyszących, z wadą słuchu, osób z upośledzeniem intelektualnym, z chorobami psychicznymi, z uszkodzonym narządem ruchu, osób z niepełnosprawnościami, osób z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz osób słyszących, zapewnienie im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. b) Tworzenie osobom o obniżonej sprawności intelektualnej warunków normalnej egzystencji poprzez umożliwienie im uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Ośrodkach Dziennego Pobytu, Mieszkaniach Chronionych, Domach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Wsparcia, Noclegowniach, Schroniskach, Klubach Pracy oraz poszukiwanie pracy w Zakładach Pracy Chronionej, jak i również na otwartym rynku pracy c) Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m.in. w formie placówek, zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, rehabilitacyjno-społecznej oraz organizowanie poradnictwa i doradztwa dla osób o obniżonej sprawności intelektualnej oraz osób wywodzących się z rodzin patologicznych w ramach wsparcia społecznego, a także osób i rodzin dysfunkcjonalnych w szczególności bezrobotnych i bezdomnych. d) Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy, a w szczególności: - grup wsparcia - ośrodków wsparcia - placówek czasowego, stacjonarnego i dziennego pobytu - mieszkań chronionych - środowiskowych domów samopomocy - programów wychodzenia z bezdomności - poradnictwa zawodowego - doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznych e) Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy samorządowej oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia f) Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności g) Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych letnich i zimowych obozów integracyjnych, konferencji, sympozjów h) Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w różnych formach organizacyjno-prawnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. i) Prowadzenie działalności wydawniczej j) Realizowanie na zlecenie organów administracji rządowej i samorządowej zadań, zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym szczególności wynikających z ustawy o pomocy społecznej. k) Prowadzenie działań przeciw wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i bezdomnych, a także innych osób z rodzin dysfunkcjonalnych. l) Prowadzenie na zlecenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych – na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 1. prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących, z wadą słuchu, osób z upośledzeniem intelektualnym, z chorobami psychicznymi, z uszkodzonym narządem ruchu, osób z niepełnosprawnościami, osób z rodzin dotkniętych patologia społeczną oraz osób słyszących do życia zawodowego i społecznego, 2. organizowanie pracy oświatowej, zawodowej, kulturalnej, sportowej i społecznej, 3. organizowanie imprez integracyjnych, 4. organizowanie imprez o charakterze sportowym, 5. ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno- bytowych, 6. propagowanie w społeczeństwie problemów i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, oraz ich środowiska rodzinnego, 7. propagowanie w społeczeństwie problemów rodzin dotkniętych patologią, 8. prowadzenie rehabilitacji leczniczej, 9. kształcenie osób niepełnosprawnych w zakresie czynności samoobsługowych i przygo Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.271.874,52 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 5.265,15 zł
Razem 1.277.139,67 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona