FUNDACJA "AGRO-FUND"

Warszawa, Mazowieckie, Odolańska 56
KRS: 0000037220 , NIP: 1180021888 , REGON: 001416553
star star

Cele statutowe

Cele statutowe Fundacji: l . Finansowanie i udział we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych, i technicznych w zakresie ochrony zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska i zbytków, opieki i pomocy społecznej, oświaty kompleksu rolno-spożywczego. 2. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie techniki i technologii produkcji rolniczej, ochrony roślin i przetwórstwa rolno- spożywczego. 3. Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom prawnym i fizycznym w...Rozwiń
Cele statutowe Fundacji: l . Finansowanie i udział we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych, i technicznych w zakresie ochrony zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska i zbytków, opieki i pomocy społecznej, oświaty kompleksu rolno-spożywczego. 2. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie techniki i technologii produkcji rolniczej, ochrony roślin i przetwórstwa rolno- spożywczego. 3. Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom prawnym i fizycznym w zakresie określonym w ust l i 2. 4. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w tym popularyzacja tenisa stołowego jako masowej dyscypliny sportu oraz działanie na rzecz rozwoju tenisa stołowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z małych ośrodków gminnych. 5 . Działalność na rzecz pomocy niepełnosprawnym, pomocy zakładom pracy chronionej oraz zakładom aktywności zawodowej. 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 7. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 8. Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 10. Działalność proekologiczna. 11.Organizacja i promocja wolontariatu. 12. .Działalność charytatywna. 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 15. Upowszechnianie i obrona praw konsumentów. 16. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom prawnym i fizycznym w zakresie o określonym w ust. 4-15. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 78.369,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 6.504,94 zł
Pozostałe 91.378,67 zł
Razem 176.253,51 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku