FUNDACJA "INSTYTUT TERTIO MILLENNIO"

Wrocław, Dolnośląskie, Grodzka 7/2
KRS: 0000036659 , NIP: 6762195471 , REGON: 356342236

Cele statutowe

Celem Fundacji jest: 1) upowszechnianie znajomości dokumentów społecznego nauczania Kościoła oraz poświęconych im prac naukowych i publicystycznych, 2) upowszechnianie i komentowanie nauczania Jana Pawła II, 3) inspirowanie i organizowanie oraz prowadzenie prac naukowych w zakresie nauczania społecznego Kościoła, 4) kształtowanie rozwoju świadomości obywatelskiej, pobudzanie inicjatywy społecznej oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, 5) inicjowanie debat nad problemami społecz...Rozwiń
Celem Fundacji jest: 1) upowszechnianie znajomości dokumentów społecznego nauczania Kościoła oraz poświęconych im prac naukowych i publicystycznych, 2) upowszechnianie i komentowanie nauczania Jana Pawła II, 3) inspirowanie i organizowanie oraz prowadzenie prac naukowych w zakresie nauczania społecznego Kościoła, 4) kształtowanie rozwoju świadomości obywatelskiej, pobudzanie inicjatywy społecznej oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, 5) inicjowanie debat nad problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi, 6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 7) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 8) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 12) promocja i organizacja wolontariatu, 13) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 14) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 16) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 17) działalność charytatywna, 18) pomoc Polonii i Polakom za granicą, 19) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 20) wspieranie i upowszechniane kultury fizycznej, 21) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 395.755,27 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 92.000,00 zł
Razem 487.755,27 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego