STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "ADA"

BIELSKO-BIAŁA, Śląskie, PLAC OPATRZNOŚCI BOŻEJ 20
KRS: 0000034605 , NIP: 9372120231 , REGON: 070410404
star star star

Cele statutowe

Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w tym działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez: 1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych polegającą w szczególności na udzieleniu pomocy osobom...Rozwiń
Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w tym działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez: 1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych polegającą w szczególności na udzieleniu pomocy osobom niepełnosprawnym, prowadzeniu działań na rzecz uwrażliwienia społeczeństwa na sytuację niepełnosprawności oraz udzielanie wsparcia i pomocy instytucjom, organizacjom i środowiskom w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi; 3) propagowanie i prowadzenie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 4) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 6) prowadzenie działań w sferze propagowania turystyki i krajoznawstwa; 7) propagowanie i prowadzenie działań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 8) ochronę i promocję zdrowia; 9) działalność dobroczynną i charytatywną; 10) działalność na rzecz osób w wieku starszym; 11) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 12) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu; 13) prowadzenie poradnictwa społeczno -prawno-obywatelskiego oraz poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych metod terapii 14) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 15) promocję zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 16) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 17) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 18) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 19) propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 20) prowadzenie działań na rzecz ochrony i gwarantowania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 21) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 22) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i ochrony praw dziecka 23) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie zgodnym z celami statutowymi stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 312.931,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 247.814,88 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 278.142,46 zł
Razem 838.888,54 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona