WOJEWÓDZKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM

Opole, Opolskie, Św. Wojciecha 5
KRS: 0000033786 , NIP: 7542677234 , REGON: 531856968
star star star star

Cele statutowe

1. Pomoc społeczna osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom będących w trudnej sytuacji życiowej. 2. Działalność charytatywna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 3. Działalność naukowa i popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym. 4. Działalność w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycj...Rozwiń
1. Pomoc społeczna osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom będących w trudnej sytuacji życiowej. 2. Działalność charytatywna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 3. Działalność naukowa i popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym. 4. Działalność w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 5. Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych. 6. Ochrona i promocja zdrowia wśród osób starszych i niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie profilaktyki leczniczej, społecznej i zawodowej. 7͘. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych. 8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i starszych. 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych. 10. Krzewienie nauki, edukacji i oświaty i wychowania w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych. 11. Rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku osób starszych i niepełnosprawnych. 12. Rozwój kultury i sztuki wśród osób starszych i niepełnosprawnych. 13. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych i niepełnosprawnych. 14. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i pataologi społecznej jako żródła niepełnosprawności. 15. Upowszechnianie wolności i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. 16. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 17. Upowszechnianie i ochrona praw osób starszych i niepełnosprawnych jako konsumentów. 18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami osób starszych i niepełnosprawnych również z organizacjami działającymi na ich rzecz. 19. Promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 414.358,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 513.471,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 927.829,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona