MIĘDZYNARODOWA ORGAN.SOROPTIMIST INTERNATIONAL-PIERWSZY KLUB W GDAŃSKU

Gdańsk, Pomorskie, Lęborska 3B
KRS: 0000030415 , NIP: 9570552497 , REGON: 191231620
star star star star star

Cele statutowe

1. PRZESTRZEGANIE NORM MORALNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA 2. WALKA O PRAWA CZŁOWIEKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI WALKA O POPRAWĘ STATUSU PRAW KOBIET. 3. NAWIĄZYWANIE PRZYJAŹNI I JEDNOŚCI MIĘDZY SOROPTYMISTKAMI Z CAŁEGO ŚWIATA. 4. SZERZENIE DUCHA SŁUŻEBNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZROZUMIENIA MIĘDZY LUDŹMI. 5. PRZYCZYNIANIE SIĘ DO MIĘDZYNARODOWEGO POROZUMIENIA I PRZYJAŹNI. A. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB. B. DZIAŁALN...Rozwiń
1. PRZESTRZEGANIE NORM MORALNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA 2. WALKA O PRAWA CZŁOWIEKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI WALKA O POPRAWĘ STATUSU PRAW KOBIET. 3. NAWIĄZYWANIE PRZYJAŹNI I JEDNOŚCI MIĘDZY SOROPTYMISTKAMI Z CAŁEGO ŚWIATA. 4. SZERZENIE DUCHA SŁUŻEBNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZROZUMIENIA MIĘDZY LUDŹMI. 5. PRZYCZYNIANIE SIĘ DO MIĘDZYNARODOWEGO POROZUMIENIA I PRZYJAŹNI. A. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB. B. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. C. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. D. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. E. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI. F. POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ. G. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 32.574,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 23,10 zł
Pozostałe 662.387,93 zł
Razem 694.985,93 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku