TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ORŁOWA

GDYNIA, Pomorskie, ORŁOWSKA 6
KRS: 0000030276 , NIP: 5861714910 , REGON: 191237283
star star star star star

Cele statutowe

TPO działa na rzecz ogółu społeczności obejmując sferę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, upowszechniania swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji. Może podejmować działania zgodne z art.4...Rozwiń
TPO działa na rzecz ogółu społeczności obejmując sferę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, upowszechniania swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji. Może podejmować działania zgodne z art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym celem TPO jest uczestniczenie we wszechstronnym rozwoju Orłowa jako części Gdyni, dbałość o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców i zachowanie ich w pamięci oraz propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego. Do realizacji celów TPO będzie: Uczestniczyć - opierając się na propozycjach i sugestiach członków TPO i mieszkańców Orłowa - w programowaniu i realizacji planów rozwoju Orłowa wraz z Kolibkami w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego; Inicjować i popierać aktywność mieszkańców Orłowa w zakresie oświaty, kultury, nauki, rekreacji i sportu oraz działalności gospodarczej; Uczestniczyć w akcjach mających na celu ochronę środowiska, ochronę zabytków i pomników przyrody; Otaczać opieką orłowskie środowiska młodzieżowe, dążąc do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju patriotycznego, etycznego, kulturalnego, artystycznego i naukowego; Prowadzić działalność oświatową, kulturalną, artystyczną, muzealną, popularyzatorską, naukową, wydawniczą; Prowadzić w Domku Żeromskiego – siedzibie TPO – muzealną formę ekspozycji stałej poświęconej życiu i twórczości Stefana Żeromskiego; Podejmować działania na prawach strony we wszystkich sprawach i postępowaniach związanych z zakresem celów statutowych TPO; Do realizacji celów TPO może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem na działalność statutową pożytku publicznego. Dochód z odpłatnej działalności TPO przeznaczać może wyłącznie na realizację zadań pożytku publicznego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 14.552,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 178.168,44 zł
Razem 192.721,14 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku