LIONS CLUB GDAŃSK AMBER

Gdańsk, Pomorskie, Gdyńska 5C/11
KRS: 0000027698 , NIP: 9570717596 , REGON: 191499959
star star star

Cele statutowe

Cele Stowarzyszenia Lions Club Gdańsk Amber: 1. pomoc najbardziej potrzebującym - materialna i naukowa 2. szerzenie poczucia odpowiedzialności społecznej 3. przyczynianie się do wzrostu świadomości moralnej i społecznej 4. integracja członków Klubu poprzez wzajemne koleżeństwo i zrozumienie 5. neutralność wobec kwestii politycznych i religijnych 6. prawo do występowania z inicjatywami gospodarczymi i społecznymi 7. działalność mająca na celu przyjaźń i integrację pomiędzy Klubami Lions...Rozwiń
Cele Stowarzyszenia Lions Club Gdańsk Amber: 1. pomoc najbardziej potrzebującym - materialna i naukowa 2. szerzenie poczucia odpowiedzialności społecznej 3. przyczynianie się do wzrostu świadomości moralnej i społecznej 4. integracja członków Klubu poprzez wzajemne koleżeństwo i zrozumienie 5. neutralność wobec kwestii politycznych i religijnych 6. prawo do występowania z inicjatywami gospodarczymi i społecznymi 7. działalność mająca na celu przyjaźń i integrację pomiędzy Klubami Lions 8. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób 9. działalność charytatywna 10. ochrona i promocja zdrowia 11. działania na rzecz osób niepełnosprawnych 12. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 13. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 14. działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 15. działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 16. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 17. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 18. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 19. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe 20. promocja i organizacja wolontariatu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 118.108,12 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 106,99 zł
Pozostałe 24.015,00 zł
Razem 142.230,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku