STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI "OSP JEDNA DUBICA"

Dubica Dolna, Lubelskie, Dubica Dolna 32
KRS: 0000026435 , NIP: 5372605009 , REGON: 030201459
star star

Cele statutowe

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, celem jego, jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Dubica Dolna i Dubica Górna, w szczególności: 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego mieszkańców wsi Dubica Dolna i Dubica Górna; 2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu; 3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym; 4. prowad...Rozwiń
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, celem jego, jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Dubica Dolna i Dubica Górna, w szczególności: 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego mieszkańców wsi Dubica Dolna i Dubica Górna; 2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu; 3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym; 4. prowadzenie ochrony przeciwpożarowej polegającej na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem; 5. prowadzenie szkoły podstawowej i przedszkola. Stowarzyszenie realizuje swoje cele miedzy innymi, poprzez: 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z samorządami, instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi; 2. uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej; 3. rozwijanie wśród członków stowarzyszenia umiłowania do Ojczyzny i wartości patriotycznych, a także do wartości chrześcijańskich; 4. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury; 5. organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw; 6. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć; 7. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi; 8. prowadzenie działalności gospodarczej celem uzyskania środków finansowych zapewniających wykonanie zadań statutowych; 9. promowanie produktów lokalnych; 10. prowadzenie szkoły i przedszkola. W roku 2022 Stowarzyszenie prowadzilo następujące zadania: 1. Zorganizowanie VIII Orszaku Trzech Króli 2. Piknik Rodzinny połączony z pokazami strażackimi 3. Piknik Historyczny 4. Obchody Święta Niepodległości Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.159,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 874.357,47 zł
Razem 876.516,97 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona