ŚLĄSKA GRUPA WOJEWÓDZKA MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA

Katowice, Śląskie, Lompy 19/P-210
KRS: 0000026054 , NIP: 9542313562 , REGON: 276699575

Cele statutowe

IPA - Sekcja Polska opowiada się za wspolpracq ze wszystkimi sekcjami narodowymi. Jej celem i zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjazni i kolezeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi i emerytami w sluzbach policyjnych na calym swiecie, a takze do nawiązywania wspolpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami. Ponadto celami Stowarzyszenia są: a) rozwoj kontaktow kulturalnych pomiędzy je...Rozwiń
IPA - Sekcja Polska opowiada się za wspolpracq ze wszystkimi sekcjami narodowymi. Jej celem i zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjazni i kolezeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi i emerytami w sluzbach policyjnych na calym swiecie, a takze do nawiązywania wspolpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami. Ponadto celami Stowarzyszenia są: a) rozwoj kontaktow kulturalnych pomiędzy jego czlonkami, b) poglębianie wiedzy ogolnej i wymiany doswiadczeh zawodowych, c) prowadzenie dzialalnosci charytatywnej i socjalnej, d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodow i utrzymania pokoju swiatowego a także: pomocy spolecznej, w tympomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob; 2) wspierania rodziny i systemu pieczy zast?pczej; 3) udzielania nieodplatnej pomocy prawnej oraz zwi?kszania swiadomosci prawnej spoleczehstwa; 4) dzialalnosci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej osob zagrozonych wykluczeniem spolecznym; 5) dzialalnosci charytatywnej; 6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel?gnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 7) dzialalnosci na rzecz mniejszosci narodowych i etnicznych oraz j?zyka regionalnego; 8) dzialalnosci na rzecz integracji cudzoziemcow; 9) ochrony i promocji zdrowia, w tym dzialalnosci leczniczej- w rozumieniu ustawy; 10) dzialalnosci na rzecz osob niepetnosprawnych; 11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osob pozostajqcych bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy; 12) dzialalnosci na rzecz rownych praw kobiet i m?zczyzn; 13) dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym; 14) dzialalnosci wspomagajqcej rozwoj gospodarczy, w tym rozwoj przedsi?biorczosci; 15) dzialalnosci wspomagajqcej rozwqj techniki, Avynalazczosci i innowacyjnosci oraz rozpowszechniania i wdrazania nowych rozwiqzah technicznych w praktyce gospodarczej; 16) dzialalnosci wspomagajqcej rozw6j wspolnot i spolecznosci lokalnych; 17) nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania; 18) dzialalnosci na rzecz dzieci i mlodziezy, w tym wypoczynku dzieci i mlodziezy; 19) kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego; 20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 21) ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 22) turystyki i krajoznawstwa; 23) porzqdku i bezpieczehstwa publicznego; 24) obronnosci pahstwa i dzialalnosci Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 25) upowszechniania i ochrony wolnosCi i praw czlowieka oraz swobod obywatelskich, a takze dzialah wspomagajqcych rozw6j demokracji; 26) udzielania nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego; 27) ratoAvnictwa i ochrony ludnosci; 28) pomocy ofiarom katastrof, kl?sk zywioloAvych, konfliktow zbrojnych i wojen w kraju i za granicq; 29) upowszechniania i ochrony praw konsumentow; 3 0) dzialalnosci na rzecz integracj i europej skiej oraz rozwij ania _ kontakthw i wspolpracy mi?dzy spoleczehstwami; 31)promocji i organizacji wolontariatu; 32) pomocy Polonii i Polakom za granicq; 33) dzialalnosci na rzecz kombatantow i osob represjonowanych; 34) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicq; 35) dzialalnosci na rzecz rodziny, macierzynstwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 36) przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym; 37) dzialalnosci na rzecz organizacji pozarzqdow Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 586.542,81 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1.242,93 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 587.785,74 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona