POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W RZESZOWIE

Rzeszów, Podkarpackie, Rejtana 10
KRS: 0000025391 , REGON: 690392149

Cele statutowe

Celem twk jest działanie w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności: 1/ pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2/ działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 3/ działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania...Rozwiń
Celem twk jest działanie w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności: 1/ pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2/ działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 3/ działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym, 4/ działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5/ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśró mniejszości narodowych, 6/ ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, 7/ promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8/ upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełosprawnych, 9/ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, 10/ działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w środowisku osób niepełnosprawnych, 11/ krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych, 12/ rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci i młodzieży, 13/ rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, 14/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych, 15/ działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności,... Cd (pkt 16-20)wg. Statutu Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.306,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 1.306,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego