WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

Opole, Opolskie, Barlickiego 13
KRS: 0000023497 , NIP: 7541096133 , REGON: 007020916

Cele statutowe

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 3͘. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 4͘. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 5͘. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 6͘. wypoczynek dzieci i młodzieży 7. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 8. ochrona i promocja zdrowia 9. turystyka i krajoznawstwo 10͘. porządek i bezpieczeństwo publiczne...Rozwiń
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 3͘. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 4͘. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 5͘. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 6͘. wypoczynek dzieci i młodzieży 7. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 8. ochrona i promocja zdrowia 9. turystyka i krajoznawstwo 10͘. porządek i bezpieczeństwo publiczne 11͘. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpraca między społeczeństwami 12. promocja i organizacja wolontariatu; 13͘. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka; 14͘. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 15͘. działalność wspomagająca organizacje członkowskie Zrzeszenia LZS 16. promowanie rozwoju sportu, rekreacji, wychowania fizycznego i turystyki 17͘. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 18͘. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w tym również dla osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnienie z pracy Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.617.863,91 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 666.565,61 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 15,47 zł
Pozostałe 46.574,88 zł
Razem 6.331.019,87 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona