LUBUSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, Lubuskie, Ignacego Krasickiego 4
KRS: 0000023456 , REGON: 000803598
star star

Cele statutowe

a. działalność charytatywna , dobroczynność b. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej c. ochrona i promocja zdrowia d. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych e. działalność na rzecz osób w wieku emertytalnym f. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, g. nauka, szkolnictwo wyższe edukacja, oświata i wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność oświatowa i naukowa h. kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność kultu...Rozwiń
a. działalność charytatywna , dobroczynność b. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej c. ochrona i promocja zdrowia d. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych e. działalność na rzecz osób w wieku emertytalnym f. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, g. nauka, szkolnictwo wyższe edukacja, oświata i wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność oświatowa i naukowa h. kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność kulturalna i. turystyka i krajoznawstwo j. promocja i organizacja wolontariatu k. działalność na rzecz integracji europejskiej , oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami l. promocja Rzeczypospolitej za granicą m. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym, n. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, oraz innych podmiotów w zakresie określonym w punktach od a do m Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 803,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 106.998,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 63,20 zł
Pozostałe 77.250,00 zł
Razem 185.114,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego