STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

Warszawa, Mazowieckie, Wilcza 66/68
KRS: 0000023117 , NIP: 1180132079 , REGON: 011279410
star star

Cele statutowe

1.Propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego. 2.Ochrona zdrowia psychicznego i duchowego osoby ludzkiej, realizowana w sposób zgodny z wartościami chrześcijańskimi. 3. Stworzenie forum, łączącego psychologów chrześcijańskich (zarówno katolików, jak i chrześcijan innych wyznań), pragnących możliwie pełnie przeżywać swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. 4. Poznawanie i upowszechnianie chrześcijańskich koncepcji o...Rozwiń
1.Propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego. 2.Ochrona zdrowia psychicznego i duchowego osoby ludzkiej, realizowana w sposób zgodny z wartościami chrześcijańskimi. 3. Stworzenie forum, łączącego psychologów chrześcijańskich (zarówno katolików, jak i chrześcijan innych wyznań), pragnących możliwie pełnie przeżywać swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. 4. Poznawanie i upowszechnianie chrześcijańskich koncepcji osoby ludzkiej. 5. Działalność na rzecz rozwoju psychologii teoretycznej i stosowanej, a w szczególności poznawanie i rozwijanie tych metod pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej i poradnianej, które pozostają w zgodzie z chrześcijańską wizją człowieka. 6. Sfera zadań publicznych Stowarzyszenia obejmuje zadania w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; c) ochrony i promocji zdrowia; d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; f) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; g) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, h) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka; i) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 659,39 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 702.235,00 zł
Działalność Gospodarcza 824.259,50 zł
Przychody Finansowe 1,00 zł
Pozostałe 17.443,23 zł
Razem 1.544.598,12 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza