BRODNICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE

Brodnica, Kujawsko-pomorskie, Jagiellońska 8
KRS: 0000022916 , NIP: 8741470051 , REGON: 870455600

Cele statutowe

1. Organizowanie różnych form aktywności pedagogicznej ( dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej) 2. Wspieranie inicjatyw w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej szkół i placówek. 3.Wspieranie działań rozszerzających pracę z uczniem zdolnym. 4. Popularyzacja osiągnięć pracy szkół w zakresie działań wychowawczych ,opiekuńczych i kulturalnych. 5. Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży , w tym dzieci z rodzin najuboższych. 5a.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu...Rozwiń
1. Organizowanie różnych form aktywności pedagogicznej ( dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej) 2. Wspieranie inicjatyw w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej szkół i placówek. 3.Wspieranie działań rozszerzających pracę z uczniem zdolnym. 4. Popularyzacja osiągnięć pracy szkół w zakresie działań wychowawczych ,opiekuńczych i kulturalnych. 5. Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży , w tym dzieci z rodzin najuboższych. 5a.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 6.Realizacja programów ekologicznych , zdrowotnych, profilaktycznych i poprawiających bezpieczeństwo w szkołach i przedszkolach. 6a. Organizacja pomocy dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, w tym prowadzenie działań profilaktycznych i zadań z zakresu pomocy społecznej. 6b. Promocja i upowszechnianie osiągnięć w środowisku lokalnym i poza nim. 7. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.444,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.117.358,62 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 250.637,87 zł
Razem 2.371.440,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego