STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"

Nowy Sącz, Małopolskie, Lwowska 11
KRS: 0000020382 , NIP: 7371871649 , REGON: 492689747

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie a) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; e) działalności charytatywnej; f) podtrzym...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie a) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; e) działalności charytatywnej; f) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej; g) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; h) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; i) ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; j) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; k) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; l) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; m) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; n) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości; o) działalności wspomagającej rozwój techniki wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; p) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; q) nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania; r) działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; s) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; t) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; u) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; v) turystyki i krajoznawstwa; w) porządku i bezpieczeństwa publicznego; x) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; y) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji; z) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; aa) ratownictwa i ochrony ludności; bb) pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; cc) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; dd) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ee) promocji i organizacji wolontariatu; ff) pomocy Polonii i Polakom za granicą; gg) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; hh) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; ii) działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka; jj) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; kk) działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 15.081.220,09 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 176.888,16 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 490.404,15 zł
Pozostałe 44,38 zł
Razem 15.748.556,78 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona