STOWARZYSZENIE "PRZYSTAŃ"

Iława, Warmińsko-mazurskie, Marii Skłodowskiej-Curie 23C
KRS: 0000020098 , NIP: 7441593464 , REGON: 511344646
star star

Cele statutowe

1. Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej prowadzącej do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. 2. Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży. 3. Aktywizacja społeczna, gospodarcza oraz rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży. 4. Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych. 5. Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 6. Propagowanie idei samorządności lokalnej i budowy społeczeństwa...Rozwiń
1. Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej prowadzącej do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. 2. Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży. 3. Aktywizacja społeczna, gospodarcza oraz rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży. 4. Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych. 5. Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 6. Propagowanie idei samorządności lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. 8. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 9. Integracja społeczna różnych grup społecznych. 10. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych znajdujących się w trudnej sytuacji. 11. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 12. Wspieranie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. 13. Kształtowanie i upowszechnianie postaw pro-przedsiębiorczych i pro-gospodarczych. 14. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej. 15. Przeciwdziałanie bezrobociu. 16. Edukacja ekonomiczna. 17. Dążenie do zwiększania poziomu edukacji, umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa. 18. Kształcenie ustawiczne (w tym kształcenie zawodowe) w formach pozaszkolnych lub innych. 19. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich. 20. Wspieranie procesu integracji walutowej w Europie. 21. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 22. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 23. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 24. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym proekologiczna działalność edukacyjna. 25. Promowanie zdrowego stylu życia. 26. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. 27. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 28. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów współpracy między społeczeństwami. 29. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 426.609,21 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,36 zł
Pozostałe 16.158,33 zł
Razem 442.767,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona