STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY

Chorzów, Śląskie, Omańkowskiej 1
KRS: 0000019371 , NIP: 6272272690 , REGON: 273493347
star star

Cele statutowe

1.Celem Stowarzyszenia jest promowanie i realizowanie działań w obszarze wsparcia społecznego, zdrowia, kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 2. Celem Stowarzyszenia jest również : a)organizacja i promocja wolontariatu b)pozyskiwanie sponsorów dla realizacji działań statutowych c)wspieranie podnoszenia kwalifikacji specjalistycznych jej członków d)współpraca z zarządami gmin, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami wsparcia dziennego i pieczy zastępczej, innymi jednostka...Rozwiń
1.Celem Stowarzyszenia jest promowanie i realizowanie działań w obszarze wsparcia społecznego, zdrowia, kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 2. Celem Stowarzyszenia jest również : a)organizacja i promocja wolontariatu b)pozyskiwanie sponsorów dla realizacji działań statutowych c)wspieranie podnoszenia kwalifikacji specjalistycznych jej członków d)współpraca z zarządami gmin, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami wsparcia dziennego i pieczy zastępczej, innymi jednostkami organizacyjnymi oraz przedsiębiorcami e) współpraca z parlamentarzystami i radnymi samorządu terytorialnego, f) współpraca z Kościołem Rzymskokatolickim i innymi kościołami chrześcijańskimi. g) pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, h) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, Strona 2 z 11 i) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, j) działalność charytatywna i dobroczynność, k) ochrona i promocja zdrowia, l) psychoterapia i profilaktyka zdrowotna m) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, n) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, o) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, p) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym, q) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej, r) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, s) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, t) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, u) kultura fizyczna i sport, v) ekologia, ochrona środowiska i zwierząt, w) turystyka i krajoznawstwo, x) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, y) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, z) wspieranie wolontariatu, aa) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, bb) kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.271.450,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.410,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 219.553,83 zł
Razem 1.495.414,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona