FUNDACJA POMOCY DZIECIOM- DAR SERCA

Łódź, Łódzkie, Wrocławska 1
KRS: 0000017864 , NIP: 7282404283 , REGON: 472895020
star star

Cele statutowe

Celem działania fundacji jest wszechstronne wspieranie rodziny- naturalnej, adopcyjnej oraz pieczy zastępczej, w tym: - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, niewydolnym ekonomicznie, pomoc społeczna oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, -upowszechnianie macierzyństwa, rodzicielstwa oraz przysposobienia, - działalność charytatywna, - upowszechnianie ochrony praw dziecka, Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, -przeciwdziałanie wszelkim...Rozwiń
Celem działania fundacji jest wszechstronne wspieranie rodziny- naturalnej, adopcyjnej oraz pieczy zastępczej, w tym: - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, niewydolnym ekonomicznie, pomoc społeczna oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, -upowszechnianie macierzyństwa, rodzicielstwa oraz przysposobienia, - działalność charytatywna, - upowszechnianie ochrony praw dziecka, Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, -przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy u dzieci i dorosłych, w tym przemocy psychicznej, fizycznej i ekonomicznej, -ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15,04,2011o działalności leczniczej- Dz.Ustaw z 2018 rok poz.2190,2219, w tym przeciwdziałanie różnego rodzaju zaburzeniom - upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - upowszechnianie ochrony środowiska i ekologii, - upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, - upowszechnianie integracji, - promocja wolontariatu, - wspieranie procesów rewalidacji społecznej, - wszechstronne wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 379.376,76 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.380,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 18.325,81 zł
Razem 400.082,57 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona