STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Poznań, Wielkopolskie, Ognik 20 B
KRS: 0000016394 , NIP: 9720408202 , REGON: 630791933
star star star

Cele statutowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą Poznaniu, ul. Ognik 20B, powstało w 1996 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 79poz.855 z póź. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.Nr 1118 z późn.zm.) oraz Statutu. Osobowość prawną posiada o...Rozwiń
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą Poznaniu, ul. Ognik 20B, powstało w 1996 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 79poz.855 z póź. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.Nr 1118 z późn.zm.) oraz Statutu. Osobowość prawną posiada od 26.04.1996 r. i zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod nr RST 2167 r., a dnia 01.01.2001r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000016394. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju. Kadencja władz trwa 4 lata, a praca we władzach Stowarzyszenia ma charakter nieodpłatny. Na dzień 31.12.2022 r. Stowarzyszenie zrzeszało 100 członków, w tym 33 kobiety. W roku sprawozdawczym przybyło 11 członków, a ubyło 5. Celem Stowarzyszenia jest niesienie wielokierunkowej pomocy osobom niepełnosprawnym w wielu dziedzinach życia. Działania statutowe Stowarzyszenia są adresowane do dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością, zmierzające do stworzenia tym osobom możliwości usamodzielnienia, a tym samym udziału w życiu społecznym. Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz innych obowiązujących przepisów, Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną, a zyski uzyskane z tej działalności przeznaczone są na działalność statutową. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.375.534,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 35.865,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 77.537,74 zł
Razem 2.488.936,74 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona