DIECEZJALNA FUNDACJA OCHRONY ŻYCIA

Opole, Opolskie, Książąt Opolskich 19
KRS: 0000016304 , NIP: 7542144986 , REGON: 530911748
star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego, w szczególności: 1. ochrona poczętego życia, 2. świadczenie kompleksowej pomocy samotnym matkom w okresie przed porodem i po urodzeniu dziecka, 3. wspieranie rozwoju rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej, duchowej i edukacyjnej, 4. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym zapobieganie sieroctwu społecznemu, 5. wspieranie rozwoju kobiet oraz działalności na rzecz równych p...Rozwiń
Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego, w szczególności: 1. ochrona poczętego życia, 2. świadczenie kompleksowej pomocy samotnym matkom w okresie przed porodem i po urodzeniu dziecka, 3. wspieranie rozwoju rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej, duchowej i edukacyjnej, 4. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym zapobieganie sieroctwu społecznemu, 5. wspieranie rozwoju kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 6. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 7. wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym), 8. przeciwdziałanie patologiom społecznym, 9. profilaktyka i terapia uzależnień oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, 10. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 11. świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 12. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 14. działalność oświatowa, edukacyjna i wychowawcza, 15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 16. działalność w zakresie kultury i sztuki, 17. promocja i organizacja wolontariatu, 18. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 19. działalność charytatywna, 20. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.041.011,52 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 67.648,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 652,63 zł
Pozostałe 100.403,26 zł
Razem 5.209.715,41 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona