STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY SPRAWNEJ INACZEJ W TRZEBOWNISKU

Trzebownisko, Podkarpackie, Trzebownisko 976
KRS: 0000014568 , REGON: 690510130

Cele statutowe

.Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i obłożnie chorym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej patologią i marginalizacją społeczną, godnego funkcjonowania w środowisku. 2.Zapewnienie rehabilitacji fizycznej i społecznej poprzez tworzenie oddziałów przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych, prowadzenie Centrum Dziennej Aktywności, świetlic integ...Rozwiń
.Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i obłożnie chorym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej patologią i marginalizacją społeczną, godnego funkcjonowania w środowisku. 2.Zapewnienie rehabilitacji fizycznej i społecznej poprzez tworzenie oddziałów przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych, prowadzenie Centrum Dziennej Aktywności, świetlic integracyjnych oraz psychoterapeutycznych, bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, finansowanie części zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. 3.Współpraca z organizacjami społecznymi, organami władzy państwowej i samorządowej, Kościołem, a także placówkami i osobami fizycznymi w kraju jak i za granicą. 4. Stała pomoc rodzinom i opiekunom w opiece nad dziećmi „sprawnymi inaczej” , zagrożonymi patologiami oraz marginalizacją . 5. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia na terenie Gminy Trzebownisko „domów samodzielnego życia”. 6. Inicjowanie projektów dotyczących poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych żyjących na terenie gminy Trzebownisko, wraz z pozyskiwaniem środków na realizację tych programów 7.Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych, 8.Propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie działań realizowanych na terenach innych gmin. 9. Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na decyzje samorządów lokalnych dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych, zagrożonych patologią i marginalizacją. 10. Prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności, 11. Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków. 12. Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i marginalizowanych m.in. przez prowadzenie własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo rehabilitacyjnych, organizowanie różnych form rehabilitacji oraz współpracę z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami w kraju i za granicą. 13. Organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej osób niepełnosprawnych i marginalizowanych. a także sportu, turystyki i rekreacji, 14. Prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, poradni i innych tego typu placówek oraz współdziałanie z organizacjami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych, 15.Działanie na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 107.210,14 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 107.210,14 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku