AMERYKAŃSKO-POLSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE

Gdynia, Pomorskie, Łowicka 41
KRS: 0000013695 , NIP: 5862066790 , REGON: 192546744
star star

Cele statutowe

Celem działania Stowarzyszenia jest w szczególności: 1.Aktywne kreowanie modelu oświaty w Polsce w kierunku zapewniającym uczniom i nauczycielom właściwe i społecznie oczekiwane warunki edukacyjne. 2. Ochrona praw uczniów i nauczycieli wynikająca z obowiązku edukacyjnego. 3. Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań oraz inicjatyw odpowiadających celom statutowym stowarzyszenia. 4. Współpraca ze szkołami, instytucjami państwowymi, samorządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi statut...Rozwiń
Celem działania Stowarzyszenia jest w szczególności: 1.Aktywne kreowanie modelu oświaty w Polsce w kierunku zapewniającym uczniom i nauczycielom właściwe i społecznie oczekiwane warunki edukacyjne. 2. Ochrona praw uczniów i nauczycieli wynikająca z obowiązku edukacyjnego. 3. Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań oraz inicjatyw odpowiadających celom statutowym stowarzyszenia. 4. Współpraca ze szkołami, instytucjami państwowymi, samorządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi statutowo zajmującymi się problematyką oświatowo-wychowawczą dzieci i młodzieży. 5. Udzielanie pomocy szkołom i innym jednostkom organizacyjnym zajmującym się problematyką oświatowo-wychowawczą w zakresie organizacyjno-merytorycznym. 6. Tworzenie i współtworzenie placówek, ognisk i innych form organizacyjnych realizujących cele statutowe stowarzyszenia, a w szczególności w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. 7. Fundowanie stypendiów dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej. 8. Udzielanie wszelkiej pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom oraz osobom w zakresie odpowiadającym zasadniczym celom stowarzyszenia. 9. Upowszechnianie wiedzy na temat działalności stowarzyszenia, a w szczególności o problematyce eduakacyjno-wychowawczej. 10. Prowadzenie poradnictwa w zakresie zasadniczych celów statutowych stowarzyszenia. 11. Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej. 12. Rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi oświaty i wychowania. 13. Wspieranie szkół i innych jednostek organizacyjnych statutowo zajmujących się problematyką oświatowo – wychowawczą. 14 Upowszechnianie wiedzy o problematyce edukacyjno-wychowawczej. 15. Organizowanie kontaktów koleżeńskich członków i sympatyków Stowarzyszenia. 16 Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i jednostek organizacyjnych podejmujących działania zgodne z celami Stowarzyszenia. 17. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 5.766.825,68 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 2.238.344,03 zł
Razem 8.005.169,71 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza