STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ PRZY PARAFII ŚW. TERESY

Łódź, Łódzkie, Kopcińskiego 1/3
KRS: 0000012253 , NIP: 7251056467 , REGON: 470759778

Cele statutowe

Cele sl salos: 1. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży biednej, zaniedbanej, pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych, wychowawczych, etycznych i kulturalnych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych tradycją chrześcijańską oraz bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. 2. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, prawdy, dobra, sprawiedliwości, miłości, toleranc...Rozwiń
Cele sl salos: 1. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży biednej, zaniedbanej, pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych, wychowawczych, etycznych i kulturalnych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych tradycją chrześcijańską oraz bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. 2. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, prawdy, dobra, sprawiedliwości, miłości, tolerancji, przyjaźni, szacunku i poszanowania godności osoby. 3. Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim(... ) 5. Rozbudzanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie członków stowarzyszenia. (... ) 7. Propagowanie w działalności sportowo-wychowawczej zasady fair play. 8. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży 9. Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin 10. Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w następujących dziedzinach:działalność wydawnicza, pozostała działalność turystyczna, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznychy i społecznych, reklama, pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, opieka wychowawcza i społeczna, działalność pozostałych organizacji członkowskich, inna działalność artystyczna i rozrywkowa, działalność związana ze sportem, pozostała działalność rekreacyjna, działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. (... ) Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.207,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 41.600,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 42.807,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego