STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W KONIECWAŁDZIE

Koniecwałd, Pomorskie, Koniecwałd 1
KRS: 0000011769 , NIP: 5791537152 , REGON: 170343113
star star

Cele statutowe

1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom pokrzywdzonym przez los, wymagającym wsparcia, a nie objętych wcale lub w niewystarczającym stopniu świadczeniami rządowej i samorządowej pomocy społecznej, umożliwiającej pełną integrację osób niepełnosprawnych z ogółem społeczeństwa, w zakresie: a/ materialnym, b/ finansowym, c/ prawnym, d/ organizacyjnym, e/ społeczno-zdrowotnym. 2. Przez pomoc rozumiemy świadczenia materialne lub inne na rzecz określonej osoby, b...Rozwiń
1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom pokrzywdzonym przez los, wymagającym wsparcia, a nie objętych wcale lub w niewystarczającym stopniu świadczeniami rządowej i samorządowej pomocy społecznej, umożliwiającej pełną integrację osób niepełnosprawnych z ogółem społeczeństwa, w zakresie: a/ materialnym, b/ finansowym, c/ prawnym, d/ organizacyjnym, e/ społeczno-zdrowotnym. 2. Przez pomoc rozumiemy świadczenia materialne lub inne na rzecz określonej osoby, będącej w trudnej sytuacji życiowej, mającej na celu polepszenie tej sytuacji w oznaczonym zakresie. Stowarzyszenie prowadzi dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, tj. jeden w Koniecwałdzie i drugi w Dzierzgoniu. Uczestnikami obu Warsztatów są osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym. W ramach rehabilitacji rozwijane są umiejętności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik, form i metod terapii zajęciowej. Niepełnosprawnych uczestników przygotowuje się do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez umiejętność planowania, komunikowania się z innymi osobami, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach, rozeznania swoich potrzeb oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Uczestnicy biorą czynny udział w rozwoju kondycji fizycznej i psychicznej. Rozwija się również podstawowe oraz specjalistyczne umiejętności zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w Zakładzie Pracy Chronionej, Zakładzie Aktywności Zawodowej lub na otwartym rynku pracy. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.649.294,67 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 215.774,20 zł
Razem 1.865.068,87 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona