ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKCENT"

Katowice, Śląskie, Rataja 14
KRS: 0000011254 , NIP: 6340034142 , REGON: 271975421
star star star

Cele statutowe

Celami działania Stowarzyszenia są: 1) działalność na rzecz osób n niepełnosprawnych; 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) ochrona i promocja zdrowia 4) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 5) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 6) działaność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot...Rozwiń
Celami działania Stowarzyszenia są: 1) działalność na rzecz osób n niepełnosprawnych; 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) ochrona i promocja zdrowia 4) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 5) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 6) działaność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8)nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 9) wypoczynek dzieci i młodzieży; 10) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 11) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 12) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 13) turystyka i krajoznawstwo; 14) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 15) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 16) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 17) promocja i organizacja wolontariatu; 18) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 19) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 943.821,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 297,07 zł
Pozostałe 0,04 zł
Razem 944.118,31 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona