ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Lublin, Lubelskie, Krakowskie Przedmieście 53
KRS: 0000009613 , NIP: 7122596144 , REGON: 431238297
star star

Cele statutowe

Cele statutowe: 1. Podstawowym celem Forum jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na obszarze Województwa Lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć. 2. Do zadań Forum należy w szczególności: a) współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i świecie, b) tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych, c) podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płas...Rozwiń
Cele statutowe: 1. Podstawowym celem Forum jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na obszarze Województwa Lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć. 2. Do zadań Forum należy w szczególności: a) współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i świecie, b) tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych, c) podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, d) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące inicjatywy społeczne, e) tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych informacji, f) integrowanie środowisk organizacji pozarządowych, g) podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym, h) promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego, i) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, j) promowanie i wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, k) monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych, l) wzajemna pomoc i integracja członków Forum, m) promowanie i wspieranie rozwoju: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, n) promowanie i wspieranie rozwoju: sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji, o) promowanie i wspieranie ochrony przyrody i środowiska naturalnego, p) promowanie i wspieranie wolontariatu, q) promowanie i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, r) wzmocnienie udziału obywateli w debacie publicznej, w tym w dostępie do mediów publicznych i obywatelskich, s) promowanie i wspieranie rozwoju integracji europejskiej oraz kontaktów międzynarodowych i współpracy przygranicznej, t) promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju, u) promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, v) promowanie i wspieranie rozwoju: społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, dialogu obywatelskiego i innowacji społecznych, w) promowanie i wspieranie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kształcenia ustawicznego, x) promowanie i wspieranie rozwoju poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, y) promowanie i wspieranie rozwoju działalności na rzecz osób w wieku senioralnym. z) promowanie i wspieranie edukacji patriotycznej i pamięci historycznej, aa) promowanie i wspieranie: przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, zwiększenia przejrzystości i jawności w życiu publicznym oraz kontroli obywatelskiej instytucji publicznych, bb) promowanie i wspieranie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, cc) promowanie i wspieranie dostępności na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 651.438,71 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 48.590,60 zł
Razem 700.029,31 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego