ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W ZABRZU

Zabrze, Śląskie, Wyciska 5
KRS: 0000004507 , NIP: 6481040860 , REGON: 271291036

Cele statutowe

Celem ZTR jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w następujących obszarach: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób; b) działalności charytatywnej; c) ochrony i promocji zdrowia; d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot...Rozwiń
Celem ZTR jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w następujących obszarach: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób; b) działalności charytatywnej; c) ochrony i promocji zdrowia; d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; h) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; i) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; j) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; k) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; l) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; m) promocji i organizacji wolontariatu; n) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; o) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; p) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; q) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.688.923,57 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 320.664,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 113.091,59 zł
Pozostałe 152,55 zł
Razem 9.122.831,71 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona