STOWARZYSZENIE OCHRONY I POMOCY RODZINIE "SOPRA"

Lublin, Lubelskie, Turkusowa 10/8
KRS: 0000004293 , NIP: 7122312201 , REGON: 430455390
star

Cele statutowe

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, handlowi ludźmi i innym patologiom; 2) przeciwdziałanie rozpadowi rodziny i więzi rodzinnych; 3) profilaktyka przemocy i uzależnień, chorób psychicznych i samobójstw; 4) wspieranie rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, samotnych matek i ojców, niepełnosprawnych, ludzi starszych i samotnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu; 5) propagowanie i prowadzenie terapii rodzinnej, zajęciowej, arteterapii, psychoterapii, zajęć ko...Rozwiń
1) przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, handlowi ludźmi i innym patologiom; 2) przeciwdziałanie rozpadowi rodziny i więzi rodzinnych; 3) profilaktyka przemocy i uzależnień, chorób psychicznych i samobójstw; 4) wspieranie rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, samotnych matek i ojców, niepełnosprawnych, ludzi starszych i samotnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu; 5) propagowanie i prowadzenie terapii rodzinnej, zajęciowej, arteterapii, psychoterapii, zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla seniorów, dzieci, młodzieży, dorosłych z dysfunkcjami, deficytami i nałogami; 6) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 7) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób niepełnosprawnych i seniorów; 8) promowanie wiedzy i świadomości w społeczeństwie na temat uzależnień i współuzależnień, o występujących w społeczeństwie patologiach społecznych, a w szczególności o systemach, metodach i formach pomocy profilaktycznej, terapeutycznej oraz resocjalizacyjno- penitencjarnej; 9) udzielanie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od środków toksycznych oraz w zaburzeniu zachowań, i w zakresie przeciwdziałania przemocy; 10) zwiększanie szans zawodowych osób niepełnosprawnych, samotnych matek i ojców, rodzin wielodzietnych; 11) działalnie na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 12) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 13) wspieranie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy, 14) promocja i rozwój resocjalizacji przez pracę; 15) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przez terapie i wsparcie psychologiczne; Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.249,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 500,00 zł
Razem 10.749,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego