STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "EKO-UNIA" Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Wrocław, Dolnośląskie, Białoskórnicza 26
KRS: 0000003647 , NIP: 9541980345 , REGON: 272570548
star star

Cele statutowe

Celami działania Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych, uznana za działalność pożytku publicznego, obejmująca: I. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym m.in. 1. Wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju. 2. Poszukiwanie rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych umożliwiających osiągnięcie celu. 3. Promocja inicjatyw...Rozwiń
Celami działania Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych, uznana za działalność pożytku publicznego, obejmująca: I. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym m.in. 1. Wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju. 2. Poszukiwanie rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych umożliwiających osiągnięcie celu. 3. Promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną. 4. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 5. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa, ochrony Bałtyku i przybrzeżnych obszarów rybackich. II. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in. 1. Działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. III. Działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. IV. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym m. in. 1. Edukacja młodzieży i uczniów, 2. Edukacja dorosłych, w tym nauczycieli, 3. Inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży i dorosłych, 4. Edukacja międzykulturowa, 5. Wspieranie działalności naukowej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, V. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia VI. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w tym m. in. 1. Rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. VII. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m. in. 1. Działania wspierające rozwój turystyki. VIII. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. IX. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym m. in. 1. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych. X. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. XI. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. XII. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, w tym m.in. 1. Działania zmierzające do stworzenia „zielonych" miejsc pracy. 2. Aktywizacja zawodowa ludności z obszarów wiejskich. XIII. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym m. in. 1. Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji. XIV. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. XV. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, w tym m. in. 1. Działania na rzecz tworzenia płaszczyzn poznania i porozumienia pomiędzy narodami Europy. 2. Wspieranie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających współpracę i kontakty pomiędzy narodami Europy. XVI. Promocja i organizacja wolontariatu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.272.515,17 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 13.095,46 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.285.610,63 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona