PIEKARSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH KLUB ABSTYNENTA "PIĄTKA"

Piekary Śląskie, Śląskie, Damrota 19
KRS: 0000003058 , NIP: 4980109089 , REGON: 276484060
star star star

Cele statutowe

Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, oraz realizować zadania w zakresie: 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2. Udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 3. Działa...Rozwiń
Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, oraz realizować zadania w zakresie: 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2. Udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 3. Działalności charytatywnej. 4. Ochrony i promocji zdrowia. 5. Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu. 6. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia. 7. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 9. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm etyczno – moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej. 10. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 11. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 12. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu. 13. Promocji i organizacji wolontariatu. 14. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 121.582,43 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 121.582,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona