STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIE

Gnojno, Świętokrzyskie, Gnojno 118
KRS: 0000002989 , NIP: 6551772664 , REGON: 292386088
star star star

Cele statutowe

1) praca na rzecz pomocy niepełnosprawnym, 2) współpraca z zakładami pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 3) współdziałanie z jednostkami oświatowymi na rzecz organizowania grup integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych, 4) propagowanie pozytywnych zachowań w stosunku do niepełnosprawnych, 5) podejmowanie inicjatyw zmierzających do likwidacji barier architektonicznych, 6) pozyskiwanie środków i funduszy od sponsorów, fundacji, darczyńców na rzecz...Rozwiń
1) praca na rzecz pomocy niepełnosprawnym, 2) współpraca z zakładami pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 3) współdziałanie z jednostkami oświatowymi na rzecz organizowania grup integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych, 4) propagowanie pozytywnych zachowań w stosunku do niepełnosprawnych, 5) podejmowanie inicjatyw zmierzających do likwidacji barier architektonicznych, 6) pozyskiwanie środków i funduszy od sponsorów, fundacji, darczyńców na rzecz osób niepełnosprawnych, 7) współpraca z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze, 8) wspieranie statutowych zadań domu pomocy społecznej, 9) organizowanie i prowadzenie imprez sportowo-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych, 10) aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 11) prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz organizowanie działalności rehabilitacyjnej wśród osób niepełnosprawnych lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 12) działanie na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, 13) organizowanie i promocja wolontariatu, 14) organizowanie kursów, warsztatów, odczytów, konferencji dla osób niepełnosprawnych, rodzin i opiekunów bezpośrednio pracujących z osobami niepełnosprawnymi, 15) organizowanie obozów rehabilitacyjnych, sportowych i wypoczynkowych oraz innych wyjazdów dla osób niepełnosprawnych, 16) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, 17) prowadzenie działalności popularyzatorsko-wydawniczej, 18) popularyzacja turystyki krajowej, poprzez min. Organizację imprez, konkursów, 19) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /w tym osób niepełnosprawnych/, 20) wspieranie rozwoju, promocji turystyki, krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży /w tym osób niepełnosprawnych/ oraz pozostałe punkty § 4 ust. 1 statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.025,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 39.021,60 zł
Razem 42.047,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego