"RYBNICKI KLUB PIŁKARSKI - SZKÓŁKA PIŁKARSKA ROW W RYBNIKU"

Rybnik, Śląskie, Gliwicka 72
KRS: 0000000650 , NIP: 6422105641 , REGON: 272464310
star star star star

Cele statutowe

Celem Klubu jest: 1. Kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych zgodnie z duchem fair play. 2. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa . 3. Zapewnienie możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym . 4. Krzewienie zamiłowania do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej . 5. Wspieranie i organizacja działalności charytatywnej w zakresie sportu. 6. Ochrona i promocja...Rozwiń
Celem Klubu jest: 1. Kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych zgodnie z duchem fair play. 2. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa . 3. Zapewnienie możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym . 4. Krzewienie zamiłowania do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej . 5. Wspieranie i organizacja działalności charytatywnej w zakresie sportu. 6. Ochrona i promocja zdrowia poprzez uprawianie sportu. 7. Działalność sportowa na rzecz osób niepełnosprawnych . 8. Działalność o charakterze sportowym wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych . 9. Rozwój nauki , edukacji , oświaty i wychowania poprzez sport. 10. Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza w formie obozów sportowych . 11. Upowszechnianie kultury , sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji związanych ze sportem. 12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu . 13. Upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport. 14. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez profilaktykę sportową. 15. Upowszechnianie działań o charakterze sportowym na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowa , w szczególności pomiędzy miastami partnerskimi Rybnika . 16. Promocja i rozwój wolontariatu wspierającego sport. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.089.032,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 281,00 zł
Razem 1.089.313,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona