OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAGÓRZU

Zagórze, Małopolskie, Kościelna 1
KRS: 0000048827 , NIP: 6282023729 , REGON: 356270502
star star

Cele statutowe

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ I INNYMI PODMIOTAMI, 2. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. 3. PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO ( TECHNICZNEGO I MEDYCZNEGO ) W RAMACH POSIADANYCH ODPOWIEDNICH SIŁ I ŚRODKÓW 4. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻE...Rozwiń
1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ I INNYMI PODMIOTAMI, 2. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. 3. PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO ( TECHNICZNEGO I MEDYCZNEGO ) W RAMACH POSIADANYCH ODPOWIEDNICH SIŁ I ŚRODKÓW 4. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 5. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ NA TERENIE OKREŚLONYM W § 2 UST. 1 STATUTU, KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ, ROZRYWKOWEJ. 6. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU. 7. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 8. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ 9. UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI, KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I CZŁONKÓW CZYNNYCH 10. WYKONYWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 11. PROWADZENIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 12.PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI 13 WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA TERENIE OKREŚLONYM W § 2 UST. 1 STATUTU 14. POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ 15. UDZIAŁ W OBRONIE CYWILNEJ Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 150.237,78 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 137.242,65 zł
Razem 287.480,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego