TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŁÓDZKI ODDZIAŁ REGIONALNY

Łódź, Łódzkie, Rewolucji 1905 R. 7/2U
KRS: 0000043096 , NIP: 7251051441 , REGON: 472618088
star star star

Cele statutowe

W roku 2022 Zarząd realizował postanowienia Zjazdu zawarte w uchwałach. Kontynuował rozwój działalności na rzecz dzieci i ich rodzin poprzez uwzględnienie następujących obszarów: - troskę o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności: - ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy i patologii, przy współpracy z policją, kuratorami sądowymi i społecznymi, pracownikami socjalnymi i asyste...Rozwiń
W roku 2022 Zarząd realizował postanowienia Zjazdu zawarte w uchwałach. Kontynuował rozwój działalności na rzecz dzieci i ich rodzin poprzez uwzględnienie następujących obszarów: - troskę o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności: - ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy i patologii, przy współpracy z policją, kuratorami sądowymi i społecznymi, pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny, pedagogami szkolnymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci, - upowszechnienie znajomości praw dziecka w środowisku dzieci i dorosłych, - udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wychowania i kształcenia dzieci poprzez organizowanie poradnictwa i wsparcia, szczególnie w przypadku trudności wychowawczych, edukacyjnych, zdrowotnych dziecka, - wyrównywanie braków szkolnych i deficytów dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego, - organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, - realizowanie programów w zakresie edukacji ekologicznej, - organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci pozostających w mieście, - pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność merytoryczną i organizacyjną. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 795.858,15 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,08 zł
Pozostałe 156.808,89 zł
Razem 952.667,12 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona