STOWARZYSZENIE SPOŁECZNYCH SZKÓŁ I OGNISK ARTYSTYCZNYCH W TARNOBRZEGU

Tarnobrzeg, Podkarpackie, Sandomierska 27A
KRS: 0000042286 , NIP: 8671022843 , REGON: 001075431
star star

Cele statutowe

Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Tarnobrzegu, zwane w skrócie Stowarzyszeniem lub SSSiOA, jest powołane do organizowania i prowadzeni społecznych szkół i ognisk artystycznych - muzycznych, baletowych, plastycznych - i jest dla nich władzą okręgową. Do zadań Stowarzyszenia jako władzy okręgowej należy: - powoływanie i organizacja społecznych szkół i ognisk artystycznych, - uchwalanie statutów dla społecznych szkół i ogniska artystycznych oraz ich filii, - przyjmowanie,...Rozwiń
Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Tarnobrzegu, zwane w skrócie Stowarzyszeniem lub SSSiOA, jest powołane do organizowania i prowadzeni społecznych szkół i ognisk artystycznych - muzycznych, baletowych, plastycznych - i jest dla nich władzą okręgową. Do zadań Stowarzyszenia jako władzy okręgowej należy: - powoływanie i organizacja społecznych szkół i ognisk artystycznych, - uchwalanie statutów dla społecznych szkół i ogniska artystycznych oraz ich filii, - przyjmowanie, awansowanie i zwalnianie dyrektorów społecznych szkół i ognisk artystycznych, - nadzór nad środkami materialnymi i rzeczowymi, niezbędnymi do prowadzenia poszczególnych placówek, - pomoc organizacyjna i instruktażowo - metodyczna społecznym szkołom i ogniskom artystycznym. Stowarzyszenie sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny i administracyjny nad prowadzonymi przez siebie społecznymi szkołami i ogniskami artystycznymi. Działalność Stowarzyszenia jest działalnością pożytku publicznego, społecznie użyteczną w sferze zdań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Działalność Stowarzyszenia obejmuje w szczególności zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 401.082,26 zł
Razem 401.082,26 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego