KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ

Kórnik, Wielkopolskie, Pl. Niepodległości 1
KRS: 0000042256 , NIP: 7772539642 , REGON: 631036529
star star star star star

Cele statutowe

Niezależna pomoc społeczna osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nauka, edukacja i wychowanie. Realizując powyższe cele, KTPS może podejmować n/w działania w zakresie : a) działalności charytatywnej, b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób...Rozwiń
Niezależna pomoc społeczna osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nauka, edukacja i wychowanie. Realizując powyższe cele, KTPS może podejmować n/w działania w zakresie : a) działalności charytatywnej, b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, f) wypoczynku dzieci i młodzieży, g) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, i) turystyki i krajoznawstwa, j) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, k) promocji i organizacji wolontariatu, l) ochrony i promocji zdrowia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 596.744,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 596.744,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona