OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NIEGOWONICACH

Niegowonice, Śląskie, Wierzbowa 5
KRS: 0000041221 , NIP: 6491881986 , REGON: 273835049

Cele statutowe

1. Uczestniczenie w akcjach ratowniczych mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 2. Zorganizowanie i utrzymanie (wraz z niezbędnym wyposażeniem bojowym) zespołu ratowniczego przeznaczonego do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1, 3. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej, jednostkami ochrony przeciwpożar...Rozwiń
1. Uczestniczenie w akcjach ratowniczych mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 2. Zorganizowanie i utrzymanie (wraz z niezbędnym wyposażeniem bojowym) zespołu ratowniczego przeznaczonego do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1, 3. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej, jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz innymi osobami prawnymi, osobami fizycznymi i jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, tak krajowymi jak i zagranicznymi, 4. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 5. Propagowanie problematyki ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 6. Tworzenie kobiecych, młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych, 7. Organizowanie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej i uczestniczenie w zawodach sportowo-pożarniczych, 8. Rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, 9. Organizowanie strażackiej orkiestry dętej i zespołów artystycznych, 10. Utrzymanie i prowadzenie obiektów strażackich, elementów infrastruktury, środków transportowych i innego mienia w celu zaspokojenia potrzeb członków osp oraz ogółu mieszkańców niegowonic i niegowoniczek, 11. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi istniejącymi na terenie miasta i gminy łazy, 12. Reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich oraz uczestniczenie w pracach tych organów, 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, innych przepisów oraz statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 56.858,79 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 56.858,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona