SPOŁECZNE TOWARZYSTWO "HOSPICJUM CORDIS"

Katowice, Śląskie, Teofila Ociepki 2
KRS: 0000040314 , NIP: 2220731095 , REGON: 270514563

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest ciągła opieka hospicyjno -paliatywna nad chorym nowotworowym w stanie terminalnym, zgodnie z zasadami Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz zasadami Deontologii i Etyki Lekarskiej. Stowarzyszenie jako jednostka użyteczności publicznej realizuje swoje cele poprzez: 1. Ciągłą opiekę nad chorymi nowotworowymi w stanie terminalnym poprzez: A/ wpływ na stan psychiczny i duchowy chorego i jego rodziny, B/ uśmierzanie cierpień fizycznych, C/ rehabilitację fizyczną, D/ ww. st...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest ciągła opieka hospicyjno -paliatywna nad chorym nowotworowym w stanie terminalnym, zgodnie z zasadami Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz zasadami Deontologii i Etyki Lekarskiej. Stowarzyszenie jako jednostka użyteczności publicznej realizuje swoje cele poprzez: 1. Ciągłą opiekę nad chorymi nowotworowymi w stanie terminalnym poprzez: A/ wpływ na stan psychiczny i duchowy chorego i jego rodziny, B/ uśmierzanie cierpień fizycznych, C/ rehabilitację fizyczną, D/ ww. stanowią przygotowanie chorego do godnej śmierci, co oznacza pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 2. Współdziałanie z duchowieństwem w celu zapewnienia chorym Posługi Religijnej. 3. Okresową opieką nad obłożnie chorymi z bólami nowotworowymi znajdującymi się pod opieką rodziny nie będącymi w stanie terminalnym. 4. Szkolenie w zakresie prawidłowego postępowania zmierzającego do zwalczania bólu i innych objawów towarzyszących chorobom nowotworowym. 5. Współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia. 6. Współpracę z ośrodkami Hospicjum o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 7. Rozwijanie działalności wydawniczej. 8. Prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej poprzez tworzenie warunków do regeneracji sił psycho-fizycznych członków stowarzyszenia. 8a.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – odpłatnie i nieodpłatnie – wśród członków stowarzyszenia oraz osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę lub współpracujących ze Stowarzyszeniem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej o zbliżonym skutku prawnym. 9. Działalność charytatywna. 10. Promocja i działalność wolontariatu 11. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia w zakresie realizacji jego celów statutowych jest: a/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 94.99.Z – nieodpłatna i odpłatna, b/ działalność szpitali - kod PKD 86.10.Z - nieodpłatna i odpłatna, c/ pozostała działalność wydawnicza - kod PKD 58.19.Z – nieodpłatna i odpłatna, d/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane – kod PKD 85.59.B – nieodpłatna i odpłatna. e/ Działalność organizatorów turystyki – kod PKD 79.12.Z – nieodpłatna i odpłatna, f/ Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – kod PKD 90.02.Z – nieodpłatna i odpłatna. g/ Działalność wspomagająca edukację – kod PKD 85.60.Z – nieodpłatna i odpłatna. h/ Praktyka lekarska ogólna – kod PKD 86.21.Z – nieodpłatna i odpłatna. i/ Działalność fizjoterapeutyczna – kod PKD 86.90.A – nieodpłatna i odpłatna. j/ Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 86.90.E – nieodpłatna i odpłatna. k/ Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 88.99.Z – nieodpłatna i odpłatna. l/ Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – kod PKD 93.29.Z – nieodpłatna i odpłatna. 12. Stowarzyszenie ma prawo do udziału w związkach, stowarzyszeniach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.687.386,67 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 248.865,96 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 192.760,76 zł
Razem 11.129.013,39 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona