STOWARZYSZENIE "NASZ GDAŃSK"

Gdańsk, Pomorskie, Św. Ducha 119/121
KRS: 0000039979 , NIP: 5832694814 , REGON: 190407984
star star star

Cele statutowe

1. Skupianie ludzi, organizacji i instytucji pragnących aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej, społecznej i działalności charytatywnej na obszarze miasta gdańska i województwa pomorskiego. 2. Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości historycznej polskości w gdańsku i na pomorzu. 3. Krzewienie i popularyzacja wiedzy o gdańsku i województwie pomorskim wśród mieszkańców i turystów. Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 4....Rozwiń
1. Skupianie ludzi, organizacji i instytucji pragnących aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej, społecznej i działalności charytatywnej na obszarze miasta gdańska i województwa pomorskiego. 2. Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości historycznej polskości w gdańsku i na pomorzu. 3. Krzewienie i popularyzacja wiedzy o gdańsku i województwie pomorskim wśród mieszkańców i turystów. Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 4. Promowanie i wspieranie spraw morskich rozwoju dróg wodnych w gdańsku. 5. Wspieranie działań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości regionalnej kaszubskiej i pomorskiej, oraz mniejszości narodowych i etnicznych. 6. Upamiętnianie wybitnych postaci, miejsc i wydarzeń w historii gdańska i województwa pomorskiego. 7. Działalność na rzecz zachowania walorów historycznej architektury i ładu przestrzennego gdańska, jego zabytków i dzieł sztuki. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 8. Wspieranie inicjatyw rewitalizacji miejsc i dzielnic istotnych dla wizerunku i świadectwa historycznego gdańska. 9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości gdańska. 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 11. Inicjowanie i wspieranie działalności wolontariatu społecznego, w tym kulturalnego. 12. Działalność na rzecz popularyzacji i podnoszenia kultury fizycznej i sportu wśród społeczności gdańskiej, ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież, a także współzawodnictwo sportowe promujące gdańsk. 13. Działalność na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji w gdańsku. 14. Wspieranie działalności ekologicznej, jak również dotyczącej ochrony i promocji zdrowia wśród społeczności gdańskiej. 15. Inicjowanie, wspieranie i działalność na rzecz podnoszenia porządku i bezpieczeństwa. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 57.092,45 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 18.866,80 zł
Razem 75.959,25 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego