STOWARZYSZENIE POD WEZWANIEM MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY "PRZYJACIELE SENIORÓW"

M. Wrocław, Dolnośląskie, Kraszewskiego 2
KRS: 0000038831 , NIP: 8951663649 , REGON: 931965923

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1.Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 1a.wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3.Działalność charytatywna. 4.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1.Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 1a.wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3.Działalność charytatywna. 4.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 5.Ochrona i promocja zdrowia. 6.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 7.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 8.Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 9.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 10. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 11. Turystyka i krajoznawstwa. 12. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 14. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 15. Promocja i organizacja wolontariatu. 16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 17. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 18. Integracja międzypokoleniowa. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 827.000,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 471.183,39 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.298.183,89 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona