ŚWIĘTOKRZYSKI BANK ŻYWNOŚCI

Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie, Aleja 3-Go Maja 73
KRS: 0000035605 , NIP: 6611962671 , REGON: 290989010
star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Zapobieganie marnotrawstwu i niszczeniu żywności. 2. Nieodpłatny rozdział pozyskanej żywności wśród potrzebujących za pośrednictwem organizacji i innych instytucji, będących partnerami Stowarzyszenia. 3. Przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności. W ramach w/w celów Stowarzyszenie realizuje zadania ze sfery zadań publicznych, o których jest mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariac...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1. Zapobieganie marnotrawstwu i niszczeniu żywności. 2. Nieodpłatny rozdział pozyskanej żywności wśród potrzebujących za pośrednictwem organizacji i innych instytucji, będących partnerami Stowarzyszenia. 3. Przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności. W ramach w/w celów Stowarzyszenie realizuje zadania ze sfery zadań publicznych, o których jest mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3) działalności charytatywnej 4) ochrony i promocji zdrowia 5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 6) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 8) wypoczynku dzieci i młodzieży 9) pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych 10) promocji i organizacji wolontariatu 11) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 12) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-12 §7.1 statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.593.155,66 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 8.000,00 zł
Razem 7.601.155,66 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona