OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUROWIE

Kurów, Lubelskie, Kilińskiego 2A
KRS: 0000033324 , NIP: 7162764062 , REGON: 432280700
star star star

Cele statutowe

1)działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 2)prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 3)udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 4)informow...Rozwiń
1)działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 2)prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 3)udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 4)informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 5)działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 6)działania na rzecz obrony cywilnej. 7)rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, historii, tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 8)rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu. 9)wychowanie dzieci i młodzież), ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla ochrony przeciwpożarowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 10)działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i postaw lokalnych. 11)wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności. 12)przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych. 13)wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: młodzież i dzieci, kobiety, seniorzy, niepełnosprawni, bezdomni, bezrobotni. 14)rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej. 15)działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 60.236,05 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 16.103,08 zł
Razem 76.339,13 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona