"LIONS CLUB LESZNO 2000"

Leszno, Wielkopolskie, Geodetów 1
KRS: 0000031247 , NIP: 6972051241 , REGON: 411407456

Cele statutowe

CELEM KLUBU JEST: 1/ POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, 2/DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, 3/ OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, 4/DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 5/ ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, 6/ POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZAGRANICĄ, 7/ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZ...Rozwiń
CELEM KLUBU JEST: 1/ POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, 2/DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, 3/ OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, 4/DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 5/ ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, 6/ POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZAGRANICĄ, 7/ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, 8/ PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, 9/ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA, 10/ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 11/ ZJEDNOCZENIE CZŁONKÓW KLUBU WIĘZAMI PRZYJAŹNI, BRATERSTWA I WZAJEMNEJ POMOCY POPRZEZ ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ KOLEŻEŃSKICH, IMPREZ KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH, 12/ DZIAŁANIA NA RZECZ POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA, 13/ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 323.298,58 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1.357,53 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 324.656,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku